פרשת כי תצא – ללמוד גם מהיצר

פרשת כי תצא – ללמוד גם מהיצר

פרשת כי תצא היא הפרשה השניה שאנו קוראים בחודש אלול. והיא הפרשה שמלאה במצוות, יותר מכל פרשה אחרת בתורה. וחז"ל דרשו, שהמצוות בפרשה זו הן מסונכרנות אחת עם השניה ומהוות המשך ישיר ותוצאה ישירה מאחת לחברתה, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, כפי שדיברנו בסיעתא דשמיא בפרשה זו בשנה שעברה.

"כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ וּנְתָנוֹ ה' אֱלֹהֶיךָ בְּיָדֶךָ וְשָׁבִיתָ שִׁבְיוֹ".

שואלים המפרשים מדוע הפסוק פותח בלשון רבים "אויביך" (ולא אוֹיִבְךָ בלשון יחיד), ומסיים בלשון יחיד "ונתנו" - "ושבית שביו"?

ומתרצים על פי דברי חז"ל – לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע. בפשט מדובר על מלחמה עם אויב גשמי, אך מביאים חז"ל שברמז מדובר פה על אויב קשה וחזק יותר.

התורה פה רומזת על המלחמה שיש לאדם מול היצר הרע, שמגיע לאדם בדרכים שונות ובניסיונות קשים שנראה כמו הרבה אויבים, ועל ידי עבודה ועמידה בהם אז "ונתנו ה' אלוהיך בידך.."

הבעל שם טוב זיע"א, מדייק מדברי הפסוק, את הטכניקה הטובה ביותר במלחמת היצר. "כי על ידי טענת היצר עצמו – בזה כובש את היצר הרע", אומרת התורה "וּנְתָנוֹ ה' אֱלֹהֶיךָ בְּיָדֶךָ וְשָׁבִיתָ שִׁבְיוֹ" לא סתם "וְשָׁבִיתָ שְׁבִי" אלא שִׁבְיוֹ, שמתוך העבודה של היצר הרע ניתן ללמוד איך לנצח אותו. והסביר, שהיצר הרע הוא שליח של ה' יתברך לפתות ולנסות את האדם שעל ידי כך יוכל להתעלות עוד, ואנחנו רואים איך היצר מקיים את שליחות ה' בזריזות ובנאמנות, בלי להתעצל. ממנו אנו יכולים ללמוד איך להיות זריזים בעבודת ה', דווקא נגד עצות היצר. להשתמש בטכניקה שלו – כנגדו.

וכך מפרש רבינו יוסף חיים זיע"א בספרו "בן יהוידע" על מאמר חז"ל (קידושין ל, ב) 'אם פגע בך מנוול זה (כינוי ליצר הרע) משכהו לבית המדרש', וקשה שמשכהו משמע שמוליכו עמו לבהמ"ד, ומה יעשה עם היצר הרע שם? והיה צריך לומר 'ברח לבית המדרש'. אלא אם פגע בך מנוול זה להחטיא אותך בחמדה וקנאה ותאווה גשמית, אל תדחהו ותשליכהו לגמרי, אלא משוך אותו לבית המדרש להשתמש בו בדבר טוב, ששם יהיה לך קנאה מלומדי תורה שקנאת סופרים תרבה חכמה, וחמדה ותאווה להסביר סברה ולהיות תאב לעשות חדושי תורה.

גם כאן, אנו רואים את החשיבות של הלימוד דווקא מהיצר הרע ומדרך הפעולה שלו.

הדברים הללו אמורים בעיקר באווירת הימים הללו, ימי הרחמים והסליחות שבהם אנו מביעים חרטה על העבר ומקבלים לעתיד, עושים חשבון נפש ומשפרים את דרכינו בכל הדרוש שיפור.

ונסיים במשל שמביא בספר תולדות יעקב יוסף בשם הבעש"ט – אדם הפציר בחברו שימכור לו את ביתו, מאחר והחבר לא רצה ביקש ממנו שימכור לו רק מסמר אחד בקיר של הבית שלו, לזה הוא הסכים, המכירה התבצעה ומידי פעם היה מגיע הקונה ותולה דברים על המסמר הנ''ל. פעם אחת הגיע ותלה שם שקית עם בשר שנשארה שם מספר ימים, לאט לאט התחיל לעלות מהשקית ריח רע שהתפשט בכל הבית ולא היה ניתן להשאר שם. הלך בעל הבית וביקש מהקונה לבטל את המכירה שהרי לא ניתן לגור בבית עם ריח כזה, אך הקונה סרב ואמר שהמכירה היתה כדת וכדין ואין ברצונו לבטלה. כך עברו מספר ימים עד שבעל הבית נשבר, מכר לו את הבית ועזב למקום אחר. כך היצר הרע, ברצונו לקחת את הכל, שנעבור על כל התורה כולה, אבל הוא יודע שזה לא ילך על ההתחלה. לכן הוא קונה מסמר אחד, נקודה אחת שבה אנחנו מזלזלים, אם זה מצווה שלא מקפידים בה או עבירה שנראית לנו קלה, וכך לאט לאט הוא מצליח לקחת את הבית כולו.

אך עם ההקדמה שהקדמנו מקודם יש לנו פתרון, ללמוד ממנו. לא להגיד "אני עכשיו אהיה צדיק כמשה רבנו" אלא לתפוס משהו אחד, מסמר קטן של חיזוק, הקפדה על מצווה בתמידות, ודרכה נוכל צעד אחרי צעד לנצח את היצר הרע. לאט – אבל בטוח.


0 comments

Recent Posts

See All

©2020 by Rabbi Biton - The Jewish Experience CT

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram